Om uppdraget

Bakgrunden till uppdraget är att det idag inte finns någon myndighet eller verksamhet som har ett helhetsperspektiv på målgruppen och deras behov. Det är också oklart hur många personer som tillhör den primära målgruppen. I en förstudie som genomfördes av Riksförbundet FUB (slutrapport 2010) och finansierades av Arvsfonden, uppskattades antalet personer med flerfunktionsnedsättningar till ca 7 000. Dessa finns spridda över hela landet, vilket gör att många myndigheter och verksamheter endast möter ett fåtal barn och vuxna och därigenom har svårt att bygga upp nödvändig kvalificerad kunskap och kompetens.

Dokument

Till mångas nytta FUB:s förstudie om behovet av ett nationellt kunskapscenter
Förutsättningar för ett kunskapsstöd inom området flerfunktionshinder Socialstyrelsens utredning
Regeringsbeslut att bevilja ansökan från Nka att utveckla ett nationellt kunskapsstöd till föräldrar och anhöriga till barn och unga med en kombination av utvecklingsstörning, kommunikationssvårigheter, rörelsehinder, dövhet eller synskada samt medicinska behov.

Senast uppdaterad 2016-01-11 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson