Kunskapsöversikter

I Nka:s uppdrag ingår det att  publicera kunskapsöversikter som beskriver aktuell och relevant forskning inom området flerfunktionsnedsättning.

Sedan 1990-talet har arbete pågått att lyfta fram anhörigas insatser inom vård och omsorg. Från den 1 juli 2009 har kommunerna fått lagstadgad skyldighet att erbjuda anhöriga stöd. Lagändringen innebär att anhörigperspektiv ska beaktas, att professionella ska se och uppmärksamma anhörigas behov och att kommunerna har en skyldighet att erbjuda stöd.

I vilken utsträckning anhöriga ges stöd inom funktionshinderområdet är emellertid relativt outforskat. Ett undantag är stödet till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning. Det är emellertid betydligt svårare att finna kunskaper om anhörigas situation, deras erfarenheter och vilket stöd som erbjuds när småbarnstiden är över och barnen blivit vuxna och lämnat föräldrahemmet. Likaså finns det begränsad kunskap om anhörigas insatser till vuxna med funktionshinder.

I höger meny kan du ta del av aktuella kunskapsöversikter inom områdena funktionsnedsättning och flerfunktionsnedsättning.

Senast uppdaterad 2016-01-11 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson