Inledning

Rättigheter och barnperspektiv Cecilia Wiestål, jurist och rådgivare på Brukarkooperativet JAG.

Cecilia Wiestål

Cecilia Wiestål gör en genomlysning av LSS och barnperspektiv, vad som är på gång inom olika utredningsförslag med särskild tonvikt på personlig assistans

Klicka här för att ladda ner presentationen

Tema A: Möjligheter med, och till kommunikation

Grundstenar för kommunikation och samspel Jenny Wilder, fil.dr, forskare vid Nka och lektor i specialpedagogik vid Mälardalens högskola.

Jenny Wilder Jenny Wilder föreläser utifrån ett helhetsperspektiv och beskriver hur förutsättningar för kommunikation och samspel ligger hos individen, hos miljön och hos personer i omgivningen. Jenny Wilder beskriver också hur grundstenar för kommunikation och samspel bygger upp möjlighet till delaktighet.

Klicka här för att ladda ner presentationen

 

 

KomIgång – erfarenheter från kurser med föräldrar till barn med flerfunktionsnedsättning

Anna Rensfeldt Flink, leg. logoped, Habiliteringen Göteborg och Södra Bohuslän.

Anna Rensfeldt Flink

KomIgång är en föräldrautbildning om kommunikation och kommunikationsstöd som ges regelbundet inom Habiliteringen i Göteborg. Anna Rensfeldt Flink berättar om sina erfarenheter av att möta föräldrar till barn och unga med flerfunktionsnedsättning i KomIgång-kurser.

Klicka här för att ladda ner presentationen

 

 

Musiken – språket vi alla använder och behöver


Märith Bergström-Isacsson, RMT-SAM, fil dr och musikforskare, Retts center

Märith Bergström

"Vi väljer gärna musik som möter oss där vi är och behöver vara. Musik är ett sätt att kommunicera och kan både hjälpa och leda processer såväl inom, som mellan oss människor. Vi har alla upplevelser av musik, och vi vet alla hur man påminns om händelser och personer när man lyssnar till speciell musik."

Klicka här för att ladda ner presentationen

 

 

Samspråk – pedagogiskt stöd i kommunikation tillsammans med barn med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättning


Gerd Tobiason Jackson och Ingrid Gustafsson, rådgivare och specialpedagoger SPSM, Resurscenter Syn Örebro

Gerd Tobiason Jackson och Ingrid Gustafsson

Föreläsarna kommer att särskilt betona vikten av att de vuxna alltid först söker barnets eller den unges eget sätt att kommunicera och samtidigt ställer de frågan – hur kan vi stödja just det här barnets kommunikativa utveckling? Har vuxna och barn sin uppmärksamhet riktad mot samma upplevelse samtidigt?

Klicka här för att ladda ner presentationen

 

 

Workshop för anhörigkonsulenter: Hur kan vi utveckla anhörigstödet med hjälp av samverkan?

Carin Wallman

Carin Wallman, anhörigkonsulent i Karlstad och möjliggörare Nka

Klicka här för att ladda ner presentationen

 

 

 

 

Bilder och modern teknik som stöd för kommunikation

Bitte Rydeman, leg. logoped, fil dr och forskare vid Certec, Lunds tekniska högskola och Nka

Bitte Rydeman

I det nu avslutade DIKO-projektet utvecklades en digital fotodagbok för barn och unga vuxna med utvecklingsstörning, i samarbete med deras familjer och personal. Erfarenheter från det projektet presenteras, liksom de första resultaten från en pågående kunskapsöversikt om kommunikationshjälpmedel för barn och unga med flerfunktionsnedsättning.

Klicka här för att ladda ner presentationen

Tema B: Inspiration till hälsa och välbefinnande

Inledning, Mats Granlund, professor i handikappvetenskap samt psykologi vid Högskolan i Jönköping

Mats Granlund

Mats Granlund föreläser om hälsa och välbefinnande hos personer med flerfunktionsnedsättningar och om betydelsen av positivt vardagsfungerande. I dag ses hälsa som något mer än bara frånvaron av sjukdom. Hälsa är också närvaron av välbefinnande och upplevelsen av att kunna styra sitt liv.

Klicka här för att ladda ner presentationen

 

 

Delaktighet i vardagssituationer – vad behövs för att kunna äta, sova och leka?

Margareta Adolfsson, fil dr och forskare vid Nka

Margareta Adolfsson

Seminariet tar upp vad föräldrar och personal behöver tala om för att förklara barns fungerande i dessa tre viktiga vardagssituationer. Korta frågeguider för strukturerade samtal presenteras. Dessa har utvecklats från WHO:s hälsoklassifikation ICF-CY som ger ett gott stöd för allsidiga förklaringar av barns fungerande i vardagen.

Klicka här för att ladda ner presentationen

 

 

Mat och välbefinnande

Ann-Kristin Ölund, habiliteringsläkare och barnneurolog Sunderbyns sjukhus samt möjliggörare Nka

Ann-Kristin Ölund

"Vi vill alla att en måltid ska vara en stund av trivsel och gemenskap, men är för många med stora ätsvårigheter snarast motsatsen. Vilka risker och glädjeämnen finns och hur kan man skapa förutsättningar så att mat ger välbefinnande till personer med flerfunktionsnedsättningar? "

Klicka här för att ladda ner presentationen

 

 

Möjligheter till återhämtning för att som anhörig orka länge, - när sömnens störs, om acceptans utan att ge upp

Mirjam Ekstedt, dr med vet, leg. sjuksköterska, forskare KI

Mirjam Ekstedt

 

Klicka här för att ladda ner presentationen

 

 

 

 

Interaktiva sinnesrum – hur barn kan påverka utveckling av design och pedagogik

Henrik Svarrer Larsen, Interaktionsdesigner, doktorand Certec Lunds tekniska högskola.

Interactive Snoezelen Seminariet hålls på engelska.

Klicka här för att ladda ner presentationen

Tema C: Medel som ger möjligheter

Inledning: Medel till hjälp

Lisbeth Nilsson, dr med vet, leg. arbetsterapeut, oberoende forskare associerad till Lunds universitet och Nka

Lisbeth Nilsson

"I begreppet 'Medel till hjälp' ryms så mycket – det kan vara tekniska hjälpmedel som man kan låna eller köpa; men också standardprylar som kan användas på ett 'hjälpande' sätt; eller olika övningsmetoder och aktivitetsformer. Dessutom ingår det mänskliga stöd som behövs för att samordna olika insatser; assistera användning av komplicerad utrustning och genomförande av olika aktiviteter. Medel som ger möjligheter främjar lärande, aktivitet, tillgänglighet och delaktighet."

Klicka här för att ladda ner presentationen

 

Jag är med! Om personlig assistans och barns delaktighet

Anna Karin Axelsson, doktorand Hälsohögskolan Jönköping, Maggan Carlsson, handledare Föreningen JAG

Maggan CarlssonKlicka här för att ladda ner presentationen

 

 

 

 

 

Smarta telefoner, surfplattor och appar för kommunikation och kognition – möjligheter och begränsningar

Maria Olsson leg. logoped, Ingrid Mattson Müller leg. Logoped, DART Västra Sveriges kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning.

Dart

Klicka här för att ladda ner presentationen

 

 

 

 

 

Är du ditt barns administratör? Personlig koordinator ger tid och kraft att vara just förälder


Kersti Nordell, projektledare för Projekt personlig koordinator, Bräcke Diakoni

Kersti Nordell

Klicka här för att ladda ner presentationen

 

 

 

 

 

Workshop – alternativa sätt att musicera i ett socialt samspel med andra


Håkan Larsson, logoped, Furuboda folkhögskola.

Håkan Larsson

Tema D: Möjligheter att leva ett gott liv som vuxen

Elaine Johansson, anhörig och INTRA-pristagare 2013, ordförande FUB Västra Götaland

Elaine Johansson

Klicka här för att ladda ner presentationen

 

 

 

 

 

Livskvalitet, meningsfullhet och sammanhang i vardagen för vuxna personer med flerfunktionsnedsättning

Gunnel Winlund, leg. psykolog och specialist i handikappsykologi, Växjö

Gunnel Winlund

Klicka här för att ladda ner presentationen

 

 

 

 

 

Med koll på framtiden

Simon Johansson och Hillevi Larsson (med legala företrädare Lillemor Johansson och Marie Arvidsson)

Simon mfl

Simon och Hillevi delar med sig av sina erfarenheter av att leva som ung vuxen med funktionsnedsättningar. De har båda personlig assistans och har flyttat hemifrån till egna lägenheter.

Klicka här för att ladda ner presentationen

 

 

 

Samordnat stöd – att mötas över gränser - en förutsättning för lärande och utveckling

Regina Ylvén, med dr Mälardalens högskola och forskare Nka

Samför

Klicka här för att ladda ner presentationen

 

 

 

 

 

Modell för medicinsk stöd i vuxenlivet

Per Karlin, specialistläkare och Sara Hansson, leg. sjuksköterska, Habilitering och Hjälpmedel Uppsala län.

Per Karlin

Klicka här för att ladda ner presentationen

 

 

 

 

 

Anhörigskap och funktionsnedsättning genom hela livet

Ritva Gough, forskare Nka

Ritva Gough

Senast uppdaterad 2014-03-04 av fredrik, ansvarig utgivare Lennart Magnusson