Intradagarna 2014

"En viktig kunskapskälla"
- Nka en av föreläsarna på årets Intradagar

Årets Intradagar samlade 400 personer. Under de två konferensdagarna fick besökarna del av en mängd föreläsningar av forskare inom området, verksam personal och av brukarna själva, som alla bjöd på ny kunskap och värdefull information inom många olika fält, men också tillfälle till såväl eftertanke som många glada skratt.

Traditionsenligt inledde Conny Bergqvist från FUB och Klippan, tillsammans med Thomas Jansson, ordförande för FUB, och fd medicinalrådet Karl Grunewald med att hälsa alla välkomna till två intensiva dagar.

Hans Hallerfors från Intra, betonade liksom Thomas Jansson, att det med anledning av 20-årsfirandet av LSS var extra roligt att ha Bengt Lindqvist, som tillsatte handikapputredningen, Gerhard Larsson, ordförande för utredningen och Bengt Westerberg som drev igen den i riksdagen på plats.

Foto: Karl Grunewald, Thomas Jansson, Bengt Lindqvist, Gerhard Larsson och Bengt Westerberg.

Foto: Karl Grunewald, Thomas Jansson, Bengt Lindqvist, Gerhard Larsson och Bengt Westerberg.

FUB:s ordförande Thomas Jansson passade på att dela ut FUB:s hederspris, till Bengt Lindqvist och Bengt Westerberg som båda uttryckte att de kände sig stolta och hedrade av priset under publiken stående ovationer.

Karl Grundewald gav en historisk tillbakablick med anledning av att det i år är 20 år sedan LSS-lagen infördes, 1994.

– Det finns några personer som gjort verkligt varaktiga insatser för personer med funktionsnedsättning och det känns fantastiskt att vi kunnat bjuda in tre av dem. De tre som stått bakom LSS-lagstiftningen: Gerhard Larsson, Bengt Lindqvist ,,och Bengt Westerberg, betonade Karl Grunewald och fortsatte:

– Ett av mina starkaste minnen från 70-talet var när jag besökte en större institution, som förändrats från att varit hem för barn- och ungdomar till en modern anläggning för vuxna personer med utvecklingsstörning. Jag fick komma in till en person, som till större delen av sitt liv tillbringat sitt liv på en stor anstalt, i en stor sovsal, och som nu fått ett eget rum med egna möbler. Han var så glad och personalen var så glada. Det var en stor stund och kändes som en stor framgång. Mannen som drivit fram nedläggningen av den stora institutionen och förändringen till ett gruppboende var Gerhard Larsson.

När det var Bengt Lindqvist tur lyfte han fram Handikapputredningens två delar och mål och slog fast att ett av målen – införandet av LSS hade nåtts, men att det däremot kvarstår mycket att göra vad gäller det andra målet – att skapa ett samhälle som ger goda levnadsvillkor till personer med funktionsnedsättning.

Bengt Westerberg i sin tur passade på att lyfta fram Karl Grunewalds stora betydelse för utvecklingen inom omsorgsområdet.

Nka viktig kunskapskälla

Foto: Lennart Magnusson och Eva Borgström

Foto: Lennart Magnusson och Eva Borgström

Tidigt i programmet fick också Nka:s verksamhetschef Lennart Magnusson chansen att berätta om den viktiga kunskapskälla som Nka numera utgör för anhörig runt om i landet:
"Nka bildades 2008 på uppdrag av Socialstyrelsen, efter att man blivit allt mer medveten om hur mycket anhöriga betyder för den vård och omsorg om anhöriga som ges i Sverige.
Idag ger 1, 3 miljoner, var femte svensk, någon form av stöd till anhöriga.
Vi startade 2008, samtidigt som FUB presenterade sin rapport: "Till mångas nytta, om frågor som rör personer med flerfunktionsnedsättning."
Den gruppen, FUB:s flerfunktionshinderskommitté har starkt bidragit till och drivit fram att vi kan jobba med de här frågorna nu.
2009 ändrades socialtjänstlagen så att kommunerna blev skyldiga att ge stöd till anhöriga. Socialstyrelsen fick i uppdrag att utreda vidare, med FUB:s rapport som grund, och titta på förutsättningarna för kunskapstöd inom området flerfunktionshinder.
Under 2011 fick vi ett tilläggsuppdrag att bygga upp ett kunskapstöd till föräldrar och anhöriga, till företrädelsevis barn och unga med flerfunktionsnedsättningar.

Nka:s uppdrag

Nka:s uppdrag enligt regeringsbeslutet är idag att underlätta kunskapsutbyte och erfarenhetsutbyte, samt underlätta nätverkskontakter mellan anhöriga.
Med tiden har Nka också fått ett utvidgat uppdrag. I början var det med fokus på anhöriga till äldre och nu riktar vi oss även till anhöriga med funktionsnedsättning, långvarig sjukdom och äldre. Nka täcker därmed alla grupper av anhöriga.
Vår målgrupp handlar om ungefär 7000 personer i Sverige som har flerfunktionsnedsättning och som omfattas av regeringens definition.

Virtuellt center

Vi har satsat på att Nka ska vara ett virtuellt center, så att alla oavsett var man bor i landet, från Byxelkrok på Öland till Jockmokk i Norrland ska kunna ha tillgång till det här stödet.

En sak som vi inledningsvis diskuterade inom flerfunktionskommittéen var vad som var viktigt att förmedla kunskap kring. Vi kom fram till att vi skulle starta med att göra kunskapsöversikter inom några områden.
Idag finns det kunskapöversikter inom dessa områden:

 • alternativ och kompletterande kommunikation,
 • en serie med kortfilmer som handlar om kvalificerad, omvårdnad i vardagen,
 • en bok om delaktighet, som är gjord tillsammans med JAG.

Fyra ytterligare kunskapöversikter är i pipeline. Vi hoppas kunna publicera dem under hösten och i början av nästa år. Det är:

 • hjälpmedel för kommunikation,
 • medel för hjälp,
 • samordning och samverkan,
 • hälsa och välbefinnande, en slags handbok för föräldrar för att öka kunskapen och förståelen om hur man gör bedömningar i samband med att man ger bistånd eller LSS. (Se artikel i Nka:s nyhetsbrev nr 3 14).

Stöd inom många olika områden

Utöver den serie kunskapsöversikter, som handlar om anhöriga inom funktionshinderområdet, varav sju är publicerade och ett antal finns i manusform så har vi:

 • En webbsida som är viktig för vår verksamhet, där vi publicerar nyheter, reportage, filmade reportage, vi har en agenda med kommande aktiviteter.
 • Vi har under de senaste två åren gjort högskoleutbildningar tillsammans med Mälardalens högskola, när det gäller alternativ och kompleterande kommunikation.
 • Vi har under de senaste två åren gjort högskoleutbildningar tillsammans med Mälardalens högskola, när det gäller alternativ och och kompletterande kommunikation, där har vi bjudit in både föräldrar och studenter. Det har varit blandade grupper och hela utbildningarna har drivits över nätet, med bland annat diskussionsgrupper, där man har träffats via videokonferens och diskuterat. Ett resultat av det har det blivit ett inspirationsmaterial, som vi kallar röster om kommunikation.
 • Vi har lärande och stödjande nätverk för föräldrar och mor-och farföräldrar. Vi startade med att vända oss till föräldrar, och som vanligt är det mammor som kommer, men vi märkte att det fanns ett stort intresse från mor-och farföräldrar. Nu har de också fått möjlighet att träffas via videokonferenser.
 • Vi erbjuder telefonstöd, en verksamhet som väckt. Fler och fler föräldrar ringer och ställer frågor. Rättigheter, och hur man ska hantera svåra situationer, är det de flesta samtal handlar om. Något som också speglar att det blivit allt svårare att få assistans.
 • På vår hemsida publicerar vi frågor och svar. Hemsidan Nka, som helhet, är oerhört populär. Den präglas också av frågor som gäller rättigheter; var ska jag vända mig, vad har jag rätt till, hur ska jag göra.
 • Sedan gör vi konferenser. Vi har gjort en stor konferens som vände sig till föräldrar och anhöriga i mars i år. Samtliga föreläsningarna finns inspelade och att tillgå på vår hemsidan.
 • Vi har även mötesdagar, och i höst ska vi även ha en mötesdag över nätet i Jämtland. Nästa år kommer vi att ha en internationell konferens i september i Göteborg.

Vi som jobbar med Nka är forskare, praktiker, föräldrar, kommunikatörer och bibliotekarier. Besök gärna vår hemsida anhoriga.se

Inspirerande föredrag med stor bredd

De två Intradagarna var fortsatt fyllda av intressanta föredrag och de 400 deltagarna hade intensiva timmar mellan minglet vid fikarasterna och lunchen.
Några av de välbesökta föreläsningarna var:
"Inflytande i daglig verksamhet", där deltagare på dagliga verksamheter på Geijersgatan i Malmö berättade om sitt arbete. Där är det deltagarna som själva bestämmer vad de ska göra. Hela verksamheten är uppbyggd kring inflytande. Verksamheten har stor bredd, där deltagarna exempelvis föreläser i skolor om vad det innebär att ha en funktionsnedsättning, träffar politiker, ger råd i olika sammanhang när det gäller tillgänglighet och lättläst. På deras blogg kan man läsa mer om verksamheten: www.geijersgatan.wordpress.com

På temat: "Egenorganiseringens hinder och möjligheter" föreläste forskarna Therese Mineur, Magnus Tideman och Ove Mellander, alla från Högskolan i Halmstad.
Magnus Tideman pekade på att det tidigare ofta varit andra som "vetat bättre" och fört personer med utvecklingsstörnings talan. Här spelar egenorganisationerna en viktig roll för möjligheten att ta makten över sitt eget liv.
Therése Mineur började visade en karta över var Klippan och Grundenföreningarna finns i landet. Ove Mellander i sin tur berättar om att nästa steg är att göra närstudier när det gäller egenorganisationerna, och bland annat se vilken betydelse de har för deltagarna, hur de samarbetar med sin omvärld och deras möjligheter att påverka i olika frågor.

När Måns Möller entrade scenen och drog igång med sin föreställning: "Jävla pajas, det här skojar du inte bort" fick han omedelbart publiken med sig. Måns Möller är komiker och har gjort en föreställning om när hans son fick diagnosen autism.
Några andra intressanta föreläsningar under den första dagen var:
"Tillsyn av LSS", där Birgitta Hagström från IVO presenterade vad IVO myndigheten För Inspektion och omsorg, jobbar med.
Fredrik Svenaeus, professor i filosofi, upp frågor om medicinens filosofi och etik och människans plats i det moderna arbetslivet under rubrikern: "Diagnoserna och samhället."

Teater och matglad app

Under de två dagarna fick deltagarna även lyssna till allt från "Åldrande och LSS-insatser, där specialisten i neuropsykologi, Berry Karlsson berättade om utvecklingsstörning och åldrande, till hur en app kan ge inspiration att äta mer hälsosamt. Margareta Frost berättade om appen "Matglad", som ska ge inspiration och matglädje.
Ett annat uppskattat inslag var Teater Barda, från Östersund som arbetar med att ge starka intryck från scenen.
Om ett "Pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt" med personer med måttlig till grav utvecklingsstörning berättade Christine Gustafsson, Anders Lindström och Karin Löwenborg. Ett annat tänkvärt föredrag höll Lottie Giertz och Linda Björks med föreläsning:"Rätten att kommunicera sin mening". De berättade om sitt projekt för att öka kunskapen hos gode män om inflytande och delaktighet för personer som har LSS och som behöver AKK (Alternativ och kompletterande kommunikation).

Berörde gjorde också Sanna Johansson och Eva Isaksson gemensamma föreläsningar om stöd. "Ett inifrånperspektiv". Sanna Johansson, som själv har en utvecklingsstörning, pekade på fyra ledord, som hon tyckte skulle utmärka personal som ska ge stöd enligt LSS: Tålamod, Fråga, Lugn, Respekt.

Intradagarna avslutades i hälsans tecken med två föredrag om hälsa och matglädje: Cecilia Brönemyr och Isabelle Sundström berättade om hur gruppbostaden på Tjärbrännarvägen gick "Från hälsovecka till förändrad livsstil". Och till sist visade Margareta Frost Johansson och Birgitta Toll appen "Matglad", som är en app med recept och instruktioner.

Årets Intrapristagare var Anna Strand från föreningen Grunden: "Anna Strand har betytt mycket för att, med kraft och framåtanda, forma föreningen Grunden till att bli ett redskap för inflytande och egenmakt." Delaktighet och egenmakt var också tema för årets Intradagar.

Text och foto:
Agneta Berghamre Heins

Senast uppdaterad 2014-09-30 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson