Föreläsningar från Kommunikationskarnevalen 2013

DART i Göteborg arrangerar årligen en Kommunikationskarneval. Temat 2013 var läsa och skriva för alla.

Nka deltog i Karnevalen och filmade föreläsningarna. Via Nka Play kan du ta del av föreläsningarna av Janice Light, David McNaughton och Annika Dahlgren Sandberg.

Bitte Rydemans powerpointpresentation finns tillgänglig i pdf-format.

Att öka möjligheterna att läsa och skriva för personer i behov av AKK

Janice LightJanice Light presenterar sin modell för läs- och skrivinlärning för personer som använder AKK. Modellen som bygger på senaste forskningsrön innefattar träning i grundläggande färdigheter gällande fonologisk medvetenhet, koppling fonem- grafem, ljudsegmentering, syntes och helords-igenkänning.

Föreläsaren Janice Light är en av de största och viktigaste personerna för kunskapsframväxten inom AKK. Janice är logoped, professor och leder forskningen vid Penn State University som ligger i täten när det gäller forskningen inom AKK.

Att få väl fungerande övergångar för ungdomar som behöver AKK i ett livsperspektiv

David McNaughtonDavid McNaughton föreläser om övergången från skolåren till vuxenliv med boende och arbete kan innebära mycket tuffa utmaningar för ungdomar som använder AKK. David McNaughton beskriver fyra områden som enligt forskning är av betydelse för att ungdomar i behov av AKK skall få en bra övergång:

Ett tryggt boendeMeningsfull sysselsättningTillgång till nödvändigt stödVänner och relationer

Föreläsaren David McNaughton är pedagog och professor på Penn State University.

Varför är det så svårt att läsa och skriva när man inte kan tala?

Annika Dahlgren SandbergBarn som saknar förmåga att använda talat språk har ofta svårigheter i sin läs- och skrivinlärning som inte tycks kunna förklaras utifrån begåvningsnivå eller generell språklig förmåga. Föreläsningen tar upp forskning som rör effekten av brist på artikulatorisk förmåga, det vill säga att själv kunna utrycka sig med talat språk, på arbetsminnet, på förmågan till fonologisk kodning och på utvecklingen av barnen fonologiska medvetenhet.

Annika Dahlgren Sandberg är leg psykolog och speciallärare. Disputerade 1996 på en avhandling med titeln Literacy abilities in nonvocal Children with cerebral palsy. Professor em i psykologi med barnklinisk inrikting, Götebrorgs Universitet och i logopedi vid Lunds Universitet. Forskningsområden är språk, kommunikationoch kognition hos barn med utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar.

Hur en digital fotodagbok kan understödja läsning, skrivning och berättande

Bitte Rydeman är logoped och forskare vid Certec i Lund. Hon är projektledare för projektet Diko - den digitala kontaktboken. I föreläsningen presenterade hon projektet och hur DIKO fungerar.

Material

Senast uppdaterad 2013-06-13 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson