Västerbotten

15 kommuner: Bjurholm, Dorotea, Lycksele, Malå, Nordmaling, Norsjö, Robertsfors, Skellefteå, Sorsele, Storuman, Umeå, Vilhelmina, Vindeln, Vännäs & Åsele

18 190 invånare 0–5 år

- Tidigt föräldrastöd i Skellefteå (Skellefteå kommuns socialtjänst & BHV)
- Stjärnan i Umeå (BHV och Umeå kommun)
- Lilla samspelsteamet, Umeå (BHV)
De två förstnämnda verksamheterna har Skellefteå och Umeå som upptagningsområde, medan lilla samspelsteamet täcker Umeå och fem andra kommuner. Det innebär att invånare i sju av Västerbottens femton kommuner har tillgång till behandling i späd- och småbarnsverksamhet. Inom MBHV enheten är samspelsteam under uppbyggnad i Skellefteå och Södra Lappland.

Namn Tidigt föräldrastöd, Skellefteå
Åldrar 0–1 år med möjlig start under graviditeten
Huvudnamn Skellefteå kommuns socialtjänst och BHV
Ärendetyp Exempel på remissanledningar; ångest, depression eller annan psykisk ohälsa hos de nyblivna föräldrarna. Nyblivna föräldrar som själva är uppväxta i missbruksfamilj, har eget missbruk bakom sig eller annan social problematik. Föräldrar som har kognitiva svårigheter och/eller utvecklingsstörning.
Upptagningsområde Skellefteå
Remissväg Främst från mödra- och barnhälsovården, socialtjänsten samt psykiatrin. Även andra verksamheter som kommer i kontakt med föräldrar med spädbarn har möjlighet att remittera vid oro för hur föräldrarna kommer att klara av sitt barn. Familjer kan också söka själva.
Insatsens omfattning/intensitet Gruppen består av 4–5 föräldrar/spädbarn samt 2 behandlingsassistenter som träffas 2 ggr/v. Där ingår sångstund, spädbarnsmassage, samtal om barns utveckling och behov och om föräldrarollen. Gemensam lunch. Familjesamtal en gång/vecka, 1½ timma, med psykolog och behandlingsassistent.
Antal ärenden per år 10–11 familjer
Ärendefördelning/ålder Alla ärenden är barn 0–1 år
Ärendelängd 8–10 månader
Personal Socialtjänstens öppenvårdsverksamhet: 1 heltids behandlingsassistent fördelat på två personer med grundutbildning barnavårdslärare.
Landstinget: två MBHV-psykologer på vardera 25 %.
Vidareutbildningar: Psykolog - Marte Meo terapeut, MIM och Theraplay
Behandlingsassistenter - Instruktör i Spädbarnsmassage, IAIM-utbildning, utvecklingspsykologi
Bedömningsmetoder EPDS, Marte Meo, MIM, familjekarta, olika självskattningsskalor som t.ex. ORS, familjeklimat samt psykologbedömning på barnet.
DC:0–3R/DC:0–5
Nej
Behandlingsmetoder Samspelsbehandling in vivo (grupp/sång och ramsor/massage/matning), in verbis (samtal i gruppen, positiv skriftlig feed-back på samspel, parsamtal och individuella samtal kring föräldrarollen) och in video (Marte Meo/MIM med återkoppling).
Gruppverksamhet Ja
Tillgång till barnpsykologisk bedömning Ja vid behov
Tillgång till barnpsykiatrisk bedömning Nej
Kontakt https://www.skelleftea.se/omsorg/familj-barn-och-ungdom/stod-till-familjen/for-barn-0-12-ar
Elisabeth Schön-Nordlund 072–2326164
elisabeth.schon-nordlund@skelleftea.se

 

Namn Stjärnan; tidigt föräldrastöd, Umeå
Åldrar 0–1,5 år
Huvudnamn Västerbottens läns landsting och Umeå Kommun. Finansieras och drivs i dagsläget via projektmedel från SKL med förhoppning om permanentande.
Ärendetyp Anknytningssvårigheter/ Känsla av att inte vara trygg i föräldrarollen, kan vara både emotionellt och praktiskt.
Upptagningsområde Umeå kommun
Remissväg Biståndsbeslut eller remiss från BHV-psykolog
Insatsens omfattning/intensitet Grupp 1 gång i veckan 3 timmar i 15 veckor. Samtal med barnpsykolog 1 gång i veckan 60 min vid 12 tillfällen.
Antal ärenden per år 8–10 föräldra-barn par per år
Ärendefördelning/ålder Samtliga mellan 0–1,5 år
Ärendelängd Den genomsnittliga längden på verksamhetens ärenden är 15 veckor.
Personal 1 förskolepedagog som är diplomerad vägledare i ICDP/Vägledande samspel och 1 socialsekreterare från Umeå kommun.
1 leg. psykolog med vidareutbildningar, är leg. barn och ungdomspsykoterapeut, certifierad Theraplay-terapeut och certifierad IPT-terapeut från Kompetenscentrum för Mödra- och barnhälsovård i Västerbottensläns landsting.
Bedömningsmetoder Madrs självskattning och MIM
DC:0–3R/DC:0–5
Ingen uppgift
Behandlingsmetoder MIM, Theraplay och inslag av IPT (Interpersonell psykoterapi) individuellt.
Gruppverksamhet Ja, vid ett tillfälle per vecka, 3 tim/g. Gruppen består av cirka 5 föräldra/barnpar. Om någon slutar så erbjuds platsen till annan.
Tillgång till barnpsykologisk bedömning Ja
Tillgång till barnpsykiatrisk bedömning Ja
Kontakt Kontaktperson Anna Falck; anna.falck@vll.se

 

Namn Lilla samspelsteamet, Umeå
Åldrar 0–5 år 11 mån
Huvudnamn Västerbottensläns landsting. Kompetenscentrum för Mödra- och barnhälsovård. Finansieras och drivs i dagsläget via projektmedel från SKL med förhoppning om permanentande.
Ärendetyp Anknytningssvårigheter/ Känsla av att inte vara trygg i föräldrarollen, kan vara både emotionellt och praktiskt. Negativa samspelsmönster.
Upptagningsområde Umeå, Robertsfors, Bjurholm, Nordmaling, Vindeln och Vännäs
Remissväg Remiss från BVC-sköterska via konsultation till BHV-psykolog.
Insatsens omfattning/intensitet Ca 6–12 sessioner. 1 gång i veckan
Antal ärenden per år Under uppbyggnad/implementering
Ärendefördelning/ålder Samtliga mellan 0–5, 11 år
Ärendelängd Den genomsnittliga längden på verksamhetens ärenden är ca 8 veckor
Personal 1 leg. psykolog med vidareutbildningar, är leg. barn och ungdomspsykoterapeut, cetifierad Theraplayterapeut och certifierad IPT terapeut. 1 leg. psykolog med Theraplay nivå 1 samt IPT nivå A
Bedömningsmetoder Madrs självskattning och MIM
DC:0–3R/DC:0–5
Ingen uppgift
Behandlingsmetoder MIM, Theraplay och inslag av IPT (Interpersonell psykoterapi) individuellt.
Gruppverksamhet Nej
Tillgång till barnpsykologisk bedömning Ja
Tillgång till barnpsykiatrisk bedömning Ja
Kontakt Kontaktperson Anna Falck; anna.falck@vll.se

Andra möjligheter till samspelsbehandling för späd- och småbarnsfamiljer

BHV Se projekten "Stjärnan" och "Lilla samspelsteamet" under Späd- och småbarnsverksamheter/team.

BUP erbjuder inte spädbarnsverksamhet men man tar emot små barn 0-6 år med symtom. Mar arbetar med MIM-bedömningar och Theraplay samt DC:0-5. BUP i Västerbotten har tre mottagningar (i Lycksele, Skellefteå och Umeå). https://www.vll.se/startsida/om-landstinget/organisation-och-verksamheter/sjukhusvard/ad/barn--och-ungdomspsykiatri-vasterbotten
 

Socialtjänst - Skellefteå har även utanför Tidigt föräldrastöd (se ovan) möjlighet att erbjuda samspelsbehandling med bland annat Theraplay. Av de övriga sju kommuner som vi har fått rapporter från – Bjurholm, Dorotea, Malå, Storuman, Vilhelmina, Vindeln och Åsele – beskriver samtliga att de inte kan erbjuda samselsbehandling. Bjurholm anger att man vid behov kan köpa sådana tjänster från en annan kommun, medan Vilhelmina hänvisar till att BUP i Lycksele har Marte Meo och Theraplay.

Prevention och promotion – några exempel

 
I Skellefteå finns en stödgrupp för Unga mammor (15–20 år).
http://www.skelleftea.se/omsorg/familj-barn-och-ungdom/stod-till-familjen/stodgrupp-for-unga-mammor
 

Familjepeppen är en familjestödssatsning i Umeå-regionen, men såvitt vi kan utläsa pågår inte några aktiviteter riktade till familjer med späda och små barn nu.

I Vilhelmina har personal från BVC och socialtjänst ICDP.

Familjecentraler

Familjecentraler finns i Lycksele, Nordmaling, Robertsfors, Skellefteå (Skellefteå, Byske och Ursviken), Umeå (Backen, Teg, Ersboda, Holmsund, Hörnefors och Ålidhem) och Vännäs.

Lycksele http://www.lycksele.se/innehall/lattlast/barn-och-utbildning/forskola-och-familje-daghem/oppna-forskolan/

Nordmaling http://www.nordmaling.se/default.aspx?id=10717

Robertsfors http://www.robertsfors.se/omsorg-hjalp/familjecentral/
 

Skellefteå Knuten i Skellefteå, Byske och Ursviken http://www.skelleftea.se/skola/forskola/oppen-forskola-och-familjecentraler
 

Umeå Familjecentraler Backen, Teg, Ersboda, Holmsund, Hörnefors och Ålidhem. http://www.umea.se/umeakommun/omsorgochhjalp/familjbarnochungdom/stodtillfamiljen/

Vännäs  https://vannas.se/familjecenter

Senast uppdaterad 2018-10-13 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson