Skåne

33 kommuner: Bjuv, Bromölla, Burlöv, Båstad, Eslöv, Helsingborg, Hässleholm, Höganäs, Hörby, Höör, Klippan, Kristianstad, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, Malmö, Osby, Perstorp, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svalöv, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge, Ystad, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga & Östra Göing

99 441 invånare 0–5 år

- Villa Maria, Helsingborg, BUP
- Späd- och småbarnsteamet, Kristianstad/Hässleholm, BUP
- Späd- och småbarnsmottagningen, Lund; BUP
- Ahlvas spädbarnsteam, Malmö; socialtjänst
- Späd- och småbarnsteamet, Malmö, BUP
- Späd- och småbarnsteamet, Trelleborg; BUP
- Späd- och småbarnsteamet, Ystad; BUP
I Skåne finns det sex späd- och småbarnsverksamheter/team i BUPs regi som täcker hela länet. Därutöver finns Ahlva i Malmö som vänder sig till föräldrar med psykisk ohälsa i Malmö stad.

 

Namn Villa Maria, Helsingborg
Åldrar  0-4 år
Huvudnamn Region Skåne, Division Psykiatri, BUP
Ärendetyp

Regleringssvårigheter/mat/sömn/skrikighet
/anknytningssvårighet
/post-partum depression/kris/ångestrelaterat.
Symtom antingen på mor eller
barn/anpassningssvårighet till föräldrarollen

Upptagningsområde Helsingborg, Ängelholm, Landskrona med omnejd
Remissväg Remiss från BVC/BHV/VC/VUP/SOC/Egenremiss
Insatsens omfattning/intensitet 1gång/vecka är snittet
Antal ärenden per år 35–50
Ärendefördelning/ålder Ingen uppgift
Ärendelängd Snitt 3–4mån. Men allt från 1 besök till 1 år
Personal 2 personal; sjuksköterska 100 % psykolog 50 %.
Grundutbildning för personalen är sjuksköterske-
socionom- och psykologutbildning.
Aktuella vidareutbildningar
för de som arbetar på enheten är:
olika stegutbildningar,
Specialistutbildning i psykiatri för ssk.
Familjeterapi, MIM/Theraplay, DC:0–5,
Bedömningsmetoder MIM, samspelsobservation med film och gemensam
klinisk bedömning vid nybesök leksituation.
SCL-90, EMQ, ICQ.
Fördjupad bedömning enligt Vårdprogrammet
för späda och små barn i Skåne.
DC:0–3R/DC:0–5
Ja DC:0–5
Behandlingsmetoder Kombinerad samtals- & samspelsbehandlingsmodell
med förälder-barn; terapeutiska samtal med fokus
på föräldraskapet & inre arbetsmodeller och riktad
samspelsbehandling utifrån identifierat behov.
Gemensamma föräldrasamtal med fokus på barnets behov.
Beteendeträning med hemläxor. Reglering av dygnsrytmer
såsom mat & sömn enligt metoden dygnsklocka.
Gruppverksamhet Nej
Tillgång till barnpsykologisk bedömning Ja. Numera finns på plats. Remiss till NP-teamet v.b
Tillgång till barnpsykiatrisk bedömning Ja
Kontakt Webbsida – 1177, på gång är e-tjänster. https://vard.skane.se/psykiatri-skane/mottagningar-och-avdelningar/barn--och-ungdomspsykiatri-villa-maria-spadbarn-helsingborg/

https://vardgivare.skane.se/siteassets/1.-vardriktlinjer/regionala-vardprogram---fillistning/vardprogram-spada-och-sma-barn.pdf?highlight=vardprogram+sp%c3%a4da+och+sm%c3%a5+barn

Namn Späd- och småbarnsteamet, Kristianstad och Hässleholm
Åldrar  0-4 år
Huvudnamn Region Skåne, BUP, delad tjänst på specialist BUP.
Ärendetyp Barn med egna konstitutionella svårigheter samt föräldrar och barn med relationsproblem.
Upptagningsområde Kristianstad och Hässleholm
Remissväg Remiss via BVC/MHV, barnklinik, socialtjänst o egenanmälan
Insatsens omfattning/intensitet Målsättning 1g/v utifrån behov
Antal ärenden per år 20–25
Ärendefördelning/ålder 2017: gravida: 0, barn 0–1 år: sex, barn 1–2 år: sex, 2–3 år: tre, 3–4 år: tre.
Ärendelängd Ca.1 år
Personal Tre tjänster: 80 %, 50% respektive 20%
Specialistsjuksköterska (psykiatri), Marte Meo, Theraplay, Specialpedagog, Bildterapeut, Psykolog under utbildning till specialist inom klinisk barn- och ungdomspsykologi
Bedömningsmetoder DC:0–3. Vanlig kartläggning och bedömning med föräldraintervju (anamnes) och observation. ADBB, WMCI, MIM, NP utredning, utvecklingsbedömning (t.ex. WPPSI), Autism (t.ex. ADOS).
DC:0–3R/DC:0–5
Ja DC:0–3R
Behandlingsmetoder Theraplay
Marte Meo
Föräldrastöd: samtal och konkreta metoder
Gruppverksamhet Nej
Tillgång till barnpsykologisk bedömning Ja
Tillgång till barnpsykiatrisk bedömning Ja
Kontakt https://vard.skane.se/psykiatri-skane/mottagningar-och-avdelningar/barn--och-ungdomspsykiatrimottagning-hassleholm/

Tel: 0451-296091
Namn Späd- och småbarnsmottagningen, Lund
Åldrar Gravida till 4 år
Huvudnamn Region Skåne/division psykiatri/BUP Regional öppenvård
Ärendetyp Föräldrarelaterade orsaker; upplevelser av svårigheter/brister i föräldraskapet p g a psykisk sjukdom hos förälder/rar, anpassnings-/omställningssvårigheter från par till förälder och familj eller annan omställning under småbarnsåren, kris/trauma
Barnrelaterade orsaker, symtom på barnet:
Hos spädbarnen dominerar: mat- och sömnproblem, mkt skrik, ständigt missnöjt/svårreglerat barn
matningsproblem - ointresse - värjer sig
avvisande beteende, undvikande av ögonkontakt
kroppslig spänning/slapphet
I alla åldrar: överaktivitet
Hos äldre barn dominerar: gränssättningsproblem, trots,
kontaktsvårigheter och avvikande utveckling
Upptagningsområde Åtta skånska kommuner: Lund, Staffanstorp, Burlöv, Lomma, Kävlinge, Eslöv, Höör och Hörby.
Remissväg Vanliga remittenter är: Mödra- och barnhälsovården,
KK, förlossning, BB-avdelning och patienthotell. Barnkliniken inklusive neonatalavdelning, Vuxenpsykiatrin, Socialtjänsten. Familjer kan också söka själva genom telefonlinjen "En väg in".
Insatsens omfattning/intensitet Längden på insatserna varierar från allt mellan en kortare kontakt på tre till fyra besök upp till långa kontakter med olika insatser på individ-, familje- och gruppnivå under upp till tre år. Intensiteten varierar från besök en ca gång i månaden till en gång i veckan. Vi arbetar alltid på uppdrag av föräldrarna och gör tillsammans med dem en behandlingsplanering där vi kommer överens om såväl innehåll som beräknad tidslängd för insats.
Antal ärenden per år 160–220 (siffror åren 2012–2016)
Ärendefördelning/ålder Vet inte.
Ärendelängd Från ett enstaka besök upp till kontakt under flera år (se ovan).
Personal 4,25 heltidstjänster. Psykolog 1: steg 1 i psykoterapi m psykodynamisk inriktning, leg psykoterapeut m familjeinriktning, handledare (familjeinriktning), Marte Meo terapeut, steg 1 i MIM/Theraplay, COS-P. Psykolog 2: steg 1 i psykoterapi m psykodynamisk inriktning, COS-P. Socionom 1: Steg 1 i psykoterapi m psykodynamisk inriktning, Marte Meo terapeut, steg 1 i MIM/Theraplay, COS-P. Socionom 2: steg 1 i psykoterapi m KBT-inriktning, Marte Meo terapeut, steg 1 i MIM/Theraplay, COS-P, pågående steg 2-utbildning i psykoterapi (familjeinriktning). Socionom 3: steg 1 i psykoterapi m familjeinriktning, 1-årig KBT-utbildning, COS-P. 1 vuxenpsykiater vid mottagningen 1 dag/v, finansierad av vuxenpsyk i Lund
Bedömningsmetoder MIM och föräldraintervjuer. Samtal och samspelsobservationer.
DC:0–3R/DC:0–5
Ja DC:0–3R
Behandlingsmetoder Marte Meo, Theraplayinspirerad behandling, föräldrautbildning COS-P, familjebehandling, individuella samtal med fokus på inre arbetsmodeller av förälder/barn, kombinerad samtals- och samspelsbehandling med förälder-barn, samtal med blivande föräldrar med fokus på föräldrasamarbete & prenatal anknytning, samverkan med vårdgrannar, gruppbehandling mammor/barn under spädbarnsperioden och Marte Meo i grupp ("Multi Meo").
Gruppverksamhet Ja (se ovan).
Tillgång till barnpsykologisk bedömning Ja, på Lunds BUP-mottagning alt Neuropsykiatriska mottagningen, BUP i Lund.
Tillgång till barnpsykiatrisk bedömning Ja, som ovan.
Kontakt Tfn 046-175065 till sekr på BUP-mottagningen; be att få bli uppringd av personal på späd- och småbarnsmottagningen.

 

Namn Alhvas spädbarnsteam, Malmö
Åldrar 0 till cirka ett år, fram till barn och familj är väl inskolade i förskolan.
Huvudnamn Socialtjänsten Malmö
Ärendetyp Familjer där föräldern har psykisk ohälsa som ofta påverkar mer än föräldraskapet ex aldrig fungerat på arbetsmarknaden, dåliga relationer till släkt och vänner, håller inte vårdkontakter, kommer inte vid kallelse
Upptagningsområde Malmö stad
Remissväg Oftast kommer ärenden via Almas konsultationsteam, ibland genom att någon tjänsteman ringer. Många barnmorskor remittenter. Alhva är ett bistånd så alla familjer har en soc sek som samarbetar tätt med Alhva. Familjer kan söka själv men det har aldrig skett i praktiken.
Insatsens omfattning/intensitet 2 ggr/v hembesök minst i 2 tim varje tillfälle. 1 g/v familjegrupp i 2 tim.
Antal ärenden per år 8 familjer
Ärendefördelning/ålder Alla ärenden gäller barn under cirka ett år.
Ärendelängd 1 år
Personal 2 familjebehandlare/socialsekreterare på heltid samt en teamledare på halvtid. Personalen är grundutbildade som socionom/socialpedagog och vidareutbildade i steg 1 familj; kognitiv och individuellt, Theraplay steg 1 och MIM-bedömning, spädbarnsobservationer, COS-P, nätverksutbildning samt långvarig handledning i spädbarnsfamiljer.
Bedömningsmetoder I behandlingens första åtta veckor görs en noga kartläggning som följer BBIC med bedömning av barnets utveckling genom hälsa, pedagogiskt och praktisk kring barnet, sömn och matrutiner samt samspel och stimulans. Bedömning av anknytningsmönster.
DC:0–3R/DC:0–5
Nej
Behandlingsmetoder Behandlingen har olika komponenter; psykoedukativ behandling i hemmet, samspelsbehandling med fokus att vara barnets röst samt familjegrupp, där det ingår att kunna vistas med andra och samtidigt ha sitt barn i fokus, kort information i barnkunskap under grupptillfällena samt matträning under måltidsstunden. Även terapeutiska samtal enskilt och med paret.
Gruppverksamhet Ja
Tillgång till barnpsykologisk bedömning God kontakt med både specialist BUP och med förskoleförvaltningen och deras psykologer samt Mödra och barnhälsovårdspsykologerna.
Tillgång till barnpsykiatrisk bedömning Specialist BUP.
Kontakt Annelie Lindberg: Annelie.Lindberg@malmo.se

 

Namn Viktoriagården , Malmö och Trelleborg (tillsammans)
Åldrar 0–4 år
Huvudnamn Region Skåne/division psykiatri/BUP
Ärendetyp Barn i åldern 0–4 år med späd- och småbarnspsykiatriska symptom (DC: 0–5), samt blivande föräldrar med brister i prenatal anknytning.
För samtliga barn finns problem i relationen till/ samspelet med åtminstone en förälder som kan kopplas till symtombilden.
Barnen har ofta upplevt utvecklings-/anknytningstrauman eller specifika trauman. Generellt föreligger hög vårdtyngd i familjerna och många riskfaktorer för barnets fortsatta utveckling. Psykiatriska symptom föreligger oftast även hos föräldern/ föräldrarna liksom ytterligare belastningsfaktorer.
Upptagningsområde Malmö och Trelleborg
Remissväg Familjer kan söka via egenremiss (oftast efter uppmaning från MBHV) eller via remiss från vårdgrannar (ffa MBHV, barnklinik, vuxenpsykiatri).
Insatsens omfattning/intensitet Ett besök i veckan vanligast, ca 1,5–2 h per gång men insatsen är individualiserad. Familjer som erhåller gruppinsatser såsom COS-P eller spädbarnsgrupp får gruppinsatsen som ett komplement till individuell behandling.
Antal ärenden per år Ca 400 pågående/år. Cirka 320 nyanmälningar/år varav ca 260 blir nya behandlingsärenden/år,
Ärendefördelning/ålder a) gravida 70/år, b) barn 0–1 ca 170/år och c) barn 1–4 cirka 160/år
Ärendelängd Ca. 6 mån med stor variation
Personal 10 behandlartjänster, 1 sekreterare och 1 konsultläkare 3h/v. Tf enhetschef också några timmar/vecka. Grundutbildning är psykolog, kurator, sjuksköterska, specialpedagog, socialpedagog och läkare. Vidareutbildningar: specialist, handledare, olika stegutbildningar, COS-P, MIM/Theraplay, DC:0–3R, WMCI (klinisk användning), ADBB (Alarm Distress Baby Scale) och PC-ERA (Parent Child Early Relational Assessment) introduktion.
Bedömningsmetoder MIM, föräldraintervju WMCI, DC:0–3R samt självskattningsformulär. Samtal och samspelsobservationer
DC:0–3R/DC:0–5
Ja DC:0–3R
Behandlingsmetoder Kombinerad samtals- och samspelsbehandling med förälder-barn enligt Viktoriagårdens modell: a) Kvalificerad riktad samspelsbehandling barn/förälder utifrån kartlagt behov. b) Barnfokuserade psykoterapeutiska samtal med föräldern/föräldrarna. c) Gemensamma föräldrasamtal med fokus på barnet. Psykoterapeutiska samtal med blivande föräldrar för att stärka prenatal anknytning. Specifika metoder: Marte Meo, CPP, Theraplayinspirerad behandling, COS-P samt spädbarnsgrupp med förälder inriktad på medveten närvaro kring barnen.
Gruppverksamhet Ja
Tillgång till barnpsykologisk bedömning Ja
Tillgång till barnpsykiatrisk bedömning Ja
Kontakt Mail: viktoriagarden.psykiatri.umas@skane
https://vard.skane.se/psykiatri-skane/mottagningar-och-avdelningar/barn--och-ungdomspsykiatri-viktoriagarden-malmo/

 

Namn Späd- och småbarnsteamet, Ystad
Åldrar 0–4 år
Huvudnamn Region Skåne/division psykiatri/BUP öppenvård
Ärendetyp Samspel, reglering, anknytning, NP-problematik/ utredning, föräldraförmåga, föräldra- och parrelation, gränssättning, ätproblematik, trauma/krisbearbetning
Upptagningsområde Ystad, Skurup, Sjöbo, Simrishamn och Tomelilla kommun
Remissväg Remiss via vårdgrannar. Föräldrar kan söka direkt via telefon direkt till spädteamet eller via "en väg in" (EVI).
Insatsens omfattning/intensitet Utgår från varje familj med varierande intensitet från 1–2 ggr/vecka till glesa uppföljningar. Ingen gruppverksamhet.
Antal ärenden per år 2017 var 68 ärenden aktuella
Ärendefördelning/ålder Gravida 6; 0–1 år 17 barn;1–2 år 15 barn; 2–3 år 10 barn; 3–4 år 8 barn; 4–5 år 10 barn; 5–6 år 2 barn
Ärendelängd 4–6 mån
Personal 2.25 tjänster, 1 sjuksköterska 100 %, 1 socionom 100 % samt 1 psykolog 25 %. Vidareutbildning psykoterapeut Barn/ ungdom steg 2, psykoterapeut Familj steg 2, Familjeterapi, steg 1, Marte Meo, Theraplay, WMCI, ADOS, DC:0–3R.
Bedömningsmetoder Marte Meo, MIM/Theraplay, WMCI samt en diagnostisk bedömning med DC:0–3R. Vid utredning WPPSI-IV och ADOS samt läkar-, logoped- och sjukgymnastbedömningar.
DC:0–3R/DC:0–5
Ja DC:0–3R
Behandlingsmetoder Samspelsbehandling in vivo (miljöterapeutiskt) med enskilda familjer. Marte Meo med enskilda familjer. Theraplay.
Familjesamtal, individuella samtal, nätverksarbete.
Gruppverksamhet Nej
Tillgång till barnpsykologisk bedömning Ja
Tillgång till barnpsykiatrisk bedömning Ja
Kontakt Anita Lundberg anita.lundberg@skane.se

 

Andra möjligheter till samspelsbehandling för späd- och småbarnsfamiljer

BHV vid Skånes universitetssjukhus (SUS) har upptagningsområde Malmö, Lund med kranskommuner (Lomma, Staffanstorp, Burlöv, Kävlinge, Höör, Hörby, Eslöv). Därutöver Trelleborg/Vellinge. Man är organiserad inom Region Skåne, förvaltning SUS, division primärvård, verksamhet BMM (barnmorskemott) och MBHV psykologer. På SUS finns fn 17 psykologtjänster. Man arbetar med bedömning av föräldrar och barn samt föräldrastödsinsatser på högspecialiserad primärvårsnivå. Medarbetarna är utbildade vid olika tidpunkter och har olika kompetenser: disputerad, legitimerade barnterapeuter, leg familjeterapeut, handledarutbildad, PDT, IPT, ISTDP, NBO, COS, Marte Meo, WWW, Konsultation/handledning, EFT, "Bringing baby home". Man har kontinuerligt seminarium med fokus på barn och föräldraskap. Man kan remittera barn 0-4 år till BUP - Späd, - småbarnsverksamheter, men svårare att remittera barn över 4 år med svår ohälsa.

MHV-enheten i Skåne; Kunskapscentrum kvinnohälsa. Här finns möjlighet till behandling med WWW och COS. WMCI används i bedömningar. Sammantaget har över hälften av psykologerna utbildats i WWW och/eller COS. Man kan också remittera till spädbarnsteamen på BUP.

Det finns också MBHV-psykologer inom Region Skåne SUND och Kryh.
 

BUP Sex verksamheter/team för späda och små barn, se ovan.

Socialtjänst Marte Meo finns som del av behandlingsutbudet i Bromölla, Eslöv, Helsingborg, Hässleholm, Hörby, Lomma, Lund, Malmö, Sjöbo, Svedala, Trelleborg och Örkelljunga. I flera av dessa kommuner nämner man ytterligare insatser.

Helsingborg Dynamis familjebehandlingsteam https://helsingborg.se/omsorg-och-stod/familj-barn-och-ungdom/stod-till-foraldrar/dynamis-familjebehandling/om-dynamis/
 

Svedala Familjeteamet https://www.svedala.se/bo/omsorg-och-hjalp/familj-barn-och-ungdom/stod-till-familjen/oppenvard-familjeteamet/
 

I Trelleborg har man två familjebehandlare som arbetar med intensiv hemmabaserad familjebehandling, riktat till familjer med yngre barn. De träffar familjerna med små barn i deras hemmiljö 2-4 ggr/vecka. I Sjöbo arbetar man också med ICDP och hempedagogiskt arbete.
 

I Malmö kan öppenvården erbjuda samspelsbehandling för späda och små barn. Förutom Marte Meo ingår Trygghetscirkeln och ICDP i utbudet. Malmö stad driver också ALMA/AHLVA (se späd- och småbarnsverksamheter/team). Malmö Behandlingsgruppen inom socialtjänsten erbjuder Trygghetscirkeln
http://malmo.se/Social---familjefragor/Familj-barn-och-ungdom/Familj-och-relationer/Behandlingsgruppen.html

Samarbete nämns flera gånger i kommunernas rapporter. Sjöbo lyfter fram samarbetet med Späd i Ystad, Hörby nämner samarbete med Ambulatoriegruppen i Malmö samt spädbarnsteamet i Lund, medan Bromölla nämner samarbetet med en BHV-psykolog.

De kommuner som svarat att de inte kan erbjuda samspelsbehandling är Båstad, Höör, Simrishamn, Svalöv och Östra Göinge. Flera av dessa har i sina svar beskrivit att de kan hänvisa till BUPs spädbarnsverksamheter/team.

Prevention och promotion – några exempel

Grupper för Unga föräldrar finns i Eslöv vid Familjens Hus Tåbelund, och i Skurup där man har en riktad verksamhet för Unga föräldrar fyra dagar i veckan, där familjerna kan gå under graviditeten och fram tills barnet börjar på förskola. De har samarbete med spädbarnteamet i Ystad, BVC, MVC och "vanlig" socialtjänst. Skurup Unga föräldrar https://www.skurup.se/1252

I Sjöbo finns gruppen Unga Föräldrar som leds av förskollärare och en familjebehandlare. Där finns också Föräldrastödsgruppen Matilda som är en grupp där man arbetar utifrån behov som den/de som söker oss uttrycker sig vilja ha hjälp med. Matildagruppen erbjuder ett forum; där föräldrar kan träffa andra i likartad situation och utbyta råd, tips och erfarenheter, där föräldrar får stöd i att utveckla sitt föräldraskap och erbjuds stöd i samspelet mellan sig och sitt barn och där man diskuterar barns behov och utveckling.
 

Örkelljungas Familjeförskola är en riktad verksamhet som erbjuds vid behov. Denna är inte manualbaserad utan upplägget görs av familjebehandlare som står för utbildande inslag samt bjuder in gäster till att föra samtal utifrån aktuella teman ex. BVC sköterska, dietist m.m. Familjeförskolan har även praktiska moment med ex, matlagning och lek.
 

I Hörby ska Förebyggande enheten ska under våren 2018 starta igång en grupp med målgruppen ensamstående föräldrar, där tanken är att de ska träffas en till två gånger i veckan. En gång i månad vill man bjuda in någon som håller föredrag, där det går att diskutera kost, psykisk hälsa, barnuppfostran och mycket mer.

Trygghetscirkeln erbjuds i Bjuv (av socialtjänstens öppenvård) och Helsingborg (vid Familjehuset), medan ICDP erbjuds i Eslöv (av familjeenheten) och Hässleholm.
 

Lund erbjuder individuellt stöd till alla föräldrar med barn 1-18 år, kallad Vägledningssamtal för föräldrar, medan Simrishamn och Örkelljunga ger Aktivt föräldraskap från 2 år med kursledare från Barn- och utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen och Tomelilla har valt Småbarnsliv.

Familjecentraler

Familjecentraler finns i Bjuv, Burlöv, Båstad (Förslöv), Eslöv, Helsingborg (Alfahuset, Fröhuset, Högaborg, Kompassen, Söder och Oliven), Hässleholm, Klippan Kristianstad, Landskrona (Rådstugan och Tellus), Malmö (Familjens Hus, Sesam, Solstrålens och Familjehuset Nydala och Barnens Hus), Osby, Perstorp, Staffanstorp, Svalöv, Vellinge, Åstorp (Åstorp, Kvidinge och Hyllinge), Ängelholm (Munka Ljungby och Ängelholm) och Örkelljunga.

Hörby har en familjecentralsliknande verksamhet och i Höör samarbetar socialtjänsten med ortens privata BVC.

Bjuv: Familjecentralerna Bjuv, Billesholm och Ekeby http://www3.bjuv.se/Invanare/Barn--utbildning1/Familjecentraler/
 

Burlöv familjecentralen Samovaren https://burlov.se/stodomsorg/familjbarnochungdom/stodtillfamiljen/familjecentralensamovaren.4.596b6a31159e5b81ea9971b3.html
 

Båstad Kullerbyttans familjecentral i Förslöv http://www.bastad.se/forskola-och-utbildning/familjecentral-oppen-forskola/kullerbyttan-familjecentral-i-forslov/
 

Eslöv Familjens Hus Tåbelund http://www.eslov.se/utbildningforskola/forskola/familjenshustabelund.12484.html
 

Helsingborg Familjecentralerna Alfahuset, Fröhuset, Högaborg, Kompassen, Söder och Oliven https://helsingborg.se/forskola-och-utbildning/forskola/familjecentraler/
 

Hässleholm Familjens Hus http://www.hassleholm.se/omsorg-och-hjalp/familj-barn-och-ungdom/stod-och-hjalp-till-barn-unga-och-anhoriga/problem-hemma/familjens-hus.html
 

Klippan Familjens Hus http://www.klippan.se/utbildningbarnomsorg/forskolaochbarnomsorg/oppenforskola/familjenshus.6805.html
 

Kristianstad Familjehuset Näsby https://www.kristianstad.se/sv/omsorg-och-hjalp/familj-barn-och-ungdom/stod-till-familjen/familjehuset-nasby/
 

Landskrona Rådstugans familjecentral https://www.landskrona.se/radstugan/ och Familjecentralen Tellus

Malmö Familjecentralerna Familjens Hus, Sesam familjecentral, Solstrålens familjecentral, och Familjehuset Nydala och Barnens Hus http://malmo.se/Forskola--utbildning/Forskola/Forskola-och-pedagogisk-omsorg/Oppna-forskolor-och-familjecentraler.html

Osby http://www.osby.se/stod-omsorg/familjecentralen/

Perstorp Familjens Hus http://www.perstorp.se/sidor/huvudmeny/barnutbildning/familjenshus.4.61780eb015c1403d63455f.html

Staffanstorp Familjecentralen Paletten https://staffanstorp.se/familjecentralenpaletten/

Svalöv familjecentralen Guldkornet http://www.svalov.se/utbildning--barnomsorg/familjecentralen-guldkornet.html

Vellinge Familjernas Hus https://vellinge.se/familjernashus

Åstorp Familjecentralerna Hagapunkten i Åstorp, Kvidinge och Hyllinge http://www.astorp.se/toppmeny/lara/familjecentralenoppenforskola.4.7c21e15812c403ca74d800034800.html

Ängelholm Familjens Hus i Munka Ljungby http://www.engelholm.se/Utbildning-barnomsorg/alla-ro/Munka-Ljungby-rektorsomrade/Oppna-forskolan/ och Familjens Hus Nya Torg i Ängelholm http://www.engelholm.se/Utbildning-barnomsorg/Forskoleverksamheter/Oppna-forskolor/test2/

Örkelljunga http://www.orkelljunga.se/16/omsorg-och-stod/familj-barn-och-ungdom/familjecentralen.html

Senast uppdaterad 2018-10-13 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson