Späd- och småbarnsverksamheter/team i Sverige – en kartläggning

Tidig upptäckt av svårigheter, följt av tidigt stöd i föräldraskapet, är av grundläggande betydelse för barns hälsa och utveckling. Stödet behövs på universell, riktad och indikerad nivå.

Späda barn genomgår en intensiv och snabb utveckling, vilket innebär att man inte bör vänta med nödvändiga insatser. Ju tidigare stödet ges, desto effektivare är det. Rapporter (se t ex Socialstyrelsen, 2015) har visat att det riktade och indikerade stödet till föräldrar med späda barn i Sverige behöver förstärkas, samt att möjligheter för familjer att få tillgång till stöd varierar kraftigt. En aktuell överblick över tillgången till späd- och småbarnsverksamheter/team i Sveriges kommuner och landsting saknas. Därför fick författarna till denna rapport uppdraget från Socialstyrelsen att kartlägga tillgången till indikerat stöd (samspelsbehandling) i dedikerade verksamheter för familjer med späda och små barn i åldern 0–5 år. Bakgrunden till förfrågan var att Socialstyrelsen i sin tur fått ett uppdrag av regeringen inom den så kallade ANDTstrategin 2016–2020 att stärka stödet till barn som anhöriga (Socialdepartementet, 2016). Arbetet har utförts av leg psykolog Catarina Furmark, Stockholm, och fil dr Kerstin Neander, Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro län på uppdrag av och i dialog med utredare Merike Hansson, Socialstyrelsen.

Kartläggningen fokuserar på späd- och småbarnsverksamheter/team som idag erbjuder behandling/indikerade insatser inom kommun och landsting. Kartan över utbudet av samspelsbehandling till späd- och småbarnsfamiljer i Sverige skrivs kontinuerligt om. En skriftlig rapport blir inaktuell i samma stund den trycks – för att kartläggningen ska och kunna revideras, uppdateras och kompletteras kommer den även att finnas som en webbkatalog.

Ladda ner kartläggningen

Senast uppdaterad 2018-10-09 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson