Motivation leder till framgång

Många elever går ut skolan utan fullständiga betyg och det finns olika orsaker till detta. En av orsakerna kan vara att de ger hjälp, stöd och vård till en närstående. Detta kan i sin tur leda till svårigheter med att få arbete, det sociala utanförskapet och ohälsan kan också öka. Struktur, förutsägbarhet och en tro på det egna kunnandet hos eleven är viktiga grundförutsättningar, vilket ofta kräver ny kunskap och nya arbetssätt inom skolan. Nio kommuner i Kalmar län och Nka, med regional samordning av Regionförbundet i Kalmar Län, genomför detta 3‐åriga projekt (som startade 1 september 2017).

De samlade insatserna för projektet ska bidra till

  • På individnivå öka antalet elever med avslutade gymnasiestudier och fullständiga betyg. För att nå dessa förväntade effekter krävs ökad närvaro, öka studiemotivation och ökad känsla av trivsel, trygghet och förtroende hos de unga individerna. 
  • På organisatorisk nivå uppnå nya samarbeten mellan yrkesgrupper, ny kunskap kring bakomliggande orsaker samt nya verktyg för att motivera målgruppen. Unga

Den person som tar emot vård är ofta förälder men kan också vara syskon, morförälder eller annan släkting som är handikappad, har en kronisk sjukdom, psykiska problem eller annat tillstånd som är kopplat till behov av vård, stöd eller tillsyn" (Becker). Unga omsorgsgivare kan få ökad skolfrånvaro och därmed ofullständiga betyg på grund av sitt omsorgsansvar.

Målet är att tillsammans med unga omsorgsgivare och de medverkande kommunerna skapa effektiva insatser.

Delprojektet Unga omsorgsgivare ska bidra med

  • Kartläggning av unga omsorgsgivares profil, behov och önskemål i samtliga kommuner. 
  • Utveckling av effektiva stödinsatser. 
  • Framtagandet av en app med fokus på information, interaktion och socialt stöd mellan elever och skolpersonal samt emellan eleverna själva. 
  • Kompetensutveckling, kunskapsförmedling och spridning av resultat. 

Finansiering

Projektet Motivation leder till framgång finansieras av Europeiska Socialfonden, utlysning Småland och Öarna ‐ Ungdomssatsningar.

Medverkande kommuner

Kommunerna som ingår är Borgholm, Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn, Torsås, Vimmerby och Västervik tillsammans med Nationellt kompetenscentrum anhöriga ‐ Nka och Regionförbundet i Kalmar län.

Ladda ner broschyr

För mer information och kontakt

Bild på Liza  Leonhardt
Liza Leonhardt

Projektkoordinator, skolkurator

0480-4180 60

072-213 74 03

Liza har en fil. kand inom behandlingspedagogik med inriktning på missbruks- och ungdomsvård. Liza har arbetat med personer, som har missbruksproblematik, på ett kommunalt behandlingshem. Hon har volontärarbetat på Jamaica, med förebyggande insatser inom HIV/aids i organisationen JASL (Jamaica AIDS Support for Life). Liza arbetar även som kontaktperson via frivården. Hon är tjänstledig från sitt arbete som kurator på en gymnasieskola, där hon är engagerad i ANDT-frågor och drivit ett stort projekt med fokus på förebyggande insatser. Liza jobbar som projektkoordinator i Motivation leder till framgång.

 

Senast uppdaterad 2018-02-23 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson