Innovativa metoder och verktyg i skolan för ökad social inkludering av unga omsorgsgivare (EDY-CARE) – Erasmus+

Att vara en ung omsorgsgivare kan påverka ungdomars utbildning negativt, genom svårigheter att närvara regelbundet på lektionerna, uppnå lärandemål och betyg för fortsatt utbildning. Effekterna på kort sikt (underprestation, frånvaro och studieavhopp) kan få långsiktiga konsekvenser (låg anställbarhet på grund av lägre utbildningskvalifikationer och mindre möjligheter till högre utbildning). Unga omsorgsgivare kan ha mindre tid för personlig utveckling och fritid, liksom svårigheter att integrera med andra studenter. De kan också bli offer för social stigma och mobbning, med resultatet av en högre grad av social utslagning. Skolan kan spela en viktig roll i både tidig identifiering och som stöd till unga omsorgsgivare, eftersom det är en privilegierad social miljö där unga omsorgsgivare är i direkt kontakt med flera professionella.

Syftet med projektet EDY-CARE var att öka medvetenheten bland lärare och annan skolperson om unga omsorgsgivare (16-19 år), så de kan identifieras, få bättre utbildningsmöjligheter och ökad social inklusion.

Specifika mål för EDY-CARE var:
• Att utveckla ett frågeformulär och en checklista som kan hjälpa lärare och skolpersonal att identifiera unga omsorgsgivare (finns att ladda ner)
• Att utveckla och testa ett paket med utbildningsstrategier, didaktiska metoder och organisatoriska anpassningar som skolor kan använda för att underlätta för unga omsorgsgivare och stödja dem i deras skolgång (ingår i handboken och i MOOC-kursen)
• Att utveckla en handbok med praktiska riktlinjer och rekommendationer om hur lärare och skolpersonal på bästa sätt kan arbeta med unga omsorgsgivare (finns att ladda ner)
• Att utveckla en öppen onlinekurs (MOOC-kurs) för lärare och skolpersonal om fenomenet unga omsorgsgivare, deras behov och preferenser (länk till kursen finns nedan)

Genom dessa innovativa utbildningsmetoder och verktyg för skolpersonal kan EDY-CARE bidra till en främjad skolmiljö för unga omsorgsgivare.

Nka och Linnéuniversitetet var projektledare för detta treåriga Erasmus+ (Strategiska partnerskap i skola, KA2 2017-1-se01-ka201-034583) -finansierade projektet som avslutades i mars 2020. Projektet genomfördes tillsammans med de fyra partnerorganisationerna Anziani e Non Solo Societa Cooperativa Sociale i Italien, Ljubljana universitet i Slovenien, Portincarers - Associação Cuidadores i Portugal och European Association Working for Carers (Eurocarers) i Belgien.

Länk till frågeformuläret EDY-CARE

EDY-CARE checklista

EDY-CARE handbok

EDY-CARE MOOC-kurs

Läs mer på projektets webbplats

Länk till allt material på Engelska, Italienska Slovenska och Portugisiska

 

 

 
Läs eller ladda ner broschyr om Edy-Care

För mer information och kontakt

Bild på Pauline Johansson
Pauline Johansson

Forskare/möjliggörare samt projektledare Barn som anhöriga.

Pauline Johansson är sjuksköterska och lektor, och har disputerat inom området mobil informations- och kommunikationsteknik (IKT) inom omvårdnad. Har tidigare arbetat som sjuksköterska inom cancervård och palliativ vård, samt med forsknings- och utvärderingsarbete inriktat mot palliativ vård, familjefokuserad omvårdnad och mobil IKT för patienter, sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter. Arbetar nu som forskare och möjliggörare vid Nationellt kompetenscentrum anhöriga med fokus på barn som anhöriga, och som lektor vid Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet.

Bild på Elizabeth Hanson
Elizabeth Hanson

FoU-ledare och forskare

Elizabeth Hanson är sjuksköterska och har disputerat inom området palliativ vård. Hon har tidigare arbetat som klinisk lektor i Canada och lektor och forskningsledare inom ACTION-projektet vid Universitet i Sheffield, England. Vid millenniumskiftet flyttade hon till Sverige och arbetar nu som professor vid Linnéuniversitetet och vetenskaplig ledare vid FoU Sjuhärad - Välfärd, Högskolan i Borås. Under sin yrkesverksamhet har hon arbetat med forskning, utveckling och utbildning inom äldrevård och anhörigstöd med ambitionen att forska och utveckla nya innovativa tjänster för äldre och deras anhöriga i samverkan med såväl äldre med kroniska sjukdomar och deras anhöriga som vård- och omsorgspersonal och beslutsfattare. Elizabeth var en av initiativtagarna till ansökan om att få driva det nationella kompetenscentret för anhörigfrågor.

Senast uppdaterad 2017-10-06 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson