Om vårt uppdrag

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, och Linnéuniversitetet har fått i uppdrag av Socialstyrelsen att leda ett nationellt utvecklingsarbete av stöd till barn och unga i familjer där föräldrar eller annan vuxen i barnets direkta närhet har missbruksproblem, psykisk sjukdom, psykisk funktionsnedsättning, en allvarlig fysisk sjukdom/skada eller som oväntat avlider.

Uppdragets olika delprojekt omfattar att stödja ett utvecklingsarbete för stöd till barn som anhöriga under perioden 2012–2014. Uppdraget utgår ifrån att hälso- och sjukvården har ett lagstadgat ansvar att beakta barn och ungas behov av information, råd och stöd (Hälso- och sjukvårdslagen § 2g)

Kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte

Arbetet inriktar sig i huvudsak på att koordinera och samordna ett nationellt utvecklingsarbete i de utvecklingsregioner som Socialstyrelsen valt ut (Landstinget Dalarna, Landstinget i Jönköpings län, Landstinget i Östergötland och Västra Götalandsregionen). Nka arbetar med  kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte via webbplats, nyhetsbrev, regionala mötesdagar, konferenser och blandade lärande nätverk. Vi tar fram en skriftserie med kunskapsöversikter och rapporter inom området.

Nka har fått flera tilläggsuppdrag. Till exempel att ta fram en webbutbildning för personal, utveckla arbetet med systematisk uppföljning och att leda Forskarnätverket Barn som anhöriga som bland annat arbetar med att ta fram en antologi.

Ändamålsenligt stöd

Nka:s uppdrag är en del i det nationella uppdrag som Socialstyrelsen har fått av regeringen att leda, samordna och stimulera ett utvecklingsarbete inom anhörigstöd till barn och unga. Uppdraget sker i samråd med Statens folkhälsoinstitut och Sveriges Kommuner och Landsting. Målet är att verka för att barn och unga i målgruppen får ett ändamålsenligt stöd.

Senast uppdaterad 2014-08-18 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson