Nätverket för anhörigkonsulenter - barn som anhöriga

Barn är också anhöriga i familjer där någon har drabbats av sjukdom, psykisk ohälsa, hastigt har avlidet eller om det förekommer missbruk. Anhörigkonsulenter / samordnare är på gång att uppmärksamma och utveckla arbetet kring barn som anhöriga. Som stöd i detta utvecklingsarbete finns nu Nätverket för anhörigkonsulenter – barn som anhöriga. Nätverket skapar förutsättningar för anhörigkonsulenter till samverkan och utbyte, lärande och utveckling kring området och övergripande syftet är att stärka stödet till barn som anhöriga.

Nätverket har nationella nätverksträffar som Socialstyrelsen och Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) anordnar tillsammans med deltagarna i nätverket. Mötena syftar till inspiration, information, dialog, utveckla kontaktnät samt ta del av ny och relevant utveckling och forskning inom området. Nätverket bildades 2018 och har haft en träff våren 2018. Planen är att träffas cirka en gång per år.

Är du anhörigkonsulent/samordnare/strateg och vill utveckla området barn som anhöriga? Då är nätverket anhörigkonsuleter – barn som anhöriga något för dig! Exempel på vad du skulle kunna göra är att kartlägga vilka insatser som finns till barn som anhöriga i din kommun/område, informera andra professioner, vara spindel i nätet eller kanske utföra/utveckla kunskap om att ge barn information och stöd.

Regeringen har sedan 2011 avsatt medel för att sätta fokus på att barn har rätt till information och stöd för sin egen del när föräldrar har psykisk ohälsa, missbrukar beroendeframkallande medel, har svår fysisk sjukdom eller avlider. Nationellt kompetenscentrum anhöriga har i uppdrag av Socialstyrelsen, att leda, och stödja arbetet med att utveckla metoder som avser att ge stöd till barn och att ta fram kunskapsöversikter inom området. En del av detta innebär att leda och kordinera Nätverket för anhörigkonsulenter – barn som anhöriga.

För mer information och kontakt

Bild på Ingela Furenbäck
Ingela Furenbäck

Forskare/möjliggörare samt projektledare Barn som anhöriga.

Ingela Furenbäck är Dr.PH och socionom. Hon är lektor i socialt arbete vid Linnéuniversitetet och Forskare/möjliggörare för inom området Barn som anhöriga inom Nka.
Hon har arbetat som postdoktor i en tvärvetenskaplig forskarmiljö, Barn som anhörig med inriktning Systematisk uppföljning. Det handlade om att undersöka förutsättningar för och implementera systematisk uppföljning av interventioner som bedrivs inom kommunal verksamhet och som riktade sig till barn som är anhörig till föräldrar eller vårdnadshavare med olika typer av problematik.

Ingela har tidigare arbetat inom högskola/universitet som avdelningschef och programansvarig för socionomprogram men även inom kommun som familjehemssekreterare, socialsekreterare samt som personalkonsulent inom företagshälsovård. Hennes doktorsavhandling var ett deltagarorienterat aktionsforskningsprojekt som handlade om att utveckla samverkan inom hälso- och sjukvård https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:787204/FULLTEXT01.pdf. Hennes intresseområden är Barn som anhöriga, interaktiv forskning, samverkan, förändringsarbete, personlig utveckling samt forskning om grupper och organisering.

 

Senast uppdaterad 2018-04-20 av Paul Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson