Kunskapsöversikter

Kunskapsöversikter som är framtagna av Nka och andra samverkansaktörer inom Barn som anhöriga.

Effekter av anknytningsbaserade interventioner för yngre barn och deras omvårdnadspersoner – En kunskapsöversikt

Den här boken är en kunskapsöversikt om effekter av anknytningsbaserade interventioner till yngre barn och deras närmaste omvårdnadspersoner. I ett internationellt perspektiv har ett flertal behandlingsmetoder utvecklats under de senaste decennierna för att främja samspel och barns anknytning. Det är effekter av sådana interventioner som är i fokus för översikten. Syftet är att systematiskt kartlägga, granska och sammanställa kunskap om effektstudier av metoder för samspelsbehandling samt att göra en analys av kunskapsläget i ett effektsammanhang.

Läs eller ladda ner kunskapsöversikten (pdf i nytt fönster)

Läs huvudförfattaren Ann-Sofie Bergmans tankar om kunskapsöversikten

Effekter för barn av stödprogram riktade till barn och/eller föräldrar när en förälder missbrukar alkohol eller andra droger- en kunskapsöversikt

Syftet med denna kunskapsöversikt är att systematiskt kartlägga, granska och sammanställa kunskap om vilka utvärderade metoder och program som finns för att ge stöd till barn och/eller förälder när en förälder är beroende av alkohol eller andra droger. Kunskapsöversikten syftar också till att ge underlag för slutsatser om behov och riktning för vidare kunskapsutveckling och forskning.

Läs eller ladda ner kunskapsöversikten (pdf i nytt fönster)

Beställ kunskapsöversikten

Samordning av stöd för barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättning och deras familjer

Syftet med kunskapsöversikten är att undersöka kunskapsläget om samordning av stöd till föräldrar med barn med flerfunktionsnedsättningar. I denna kunskapsöversikt har samordning av stöd till barn och ungdomar med omfattande funktionsnedsättningar och deras familjer beskrivits ur olika perspektiv. Behovet av ett samordnat föräldrastöd för familjer med barn och ungdomar med omfattande funktionsnedsättningar är stort. Kunskapsöversikten visar varför ett samordnat föräldrastöd är betydelsefullt och att det finns olika modeller för hur samverkan kan ske över myndighets-, verksamhets-, och professionsgränser oavsett huvudman. Därutöver behövs oberoende samordnare som har ett övergripande samordningsansvar och inte är kopplade till någon specifik verksamhet. Kunskapsöversikten avslutas med exempel på några intressanta utvecklingsprojekt som arbetar med att öka samordning av stöd eller underlätta tillgängligheten av stöd till familjer med barn med funktionsnedsättningar.

Läs eller ladda ner kunskapsöversikten (pdf i nytt fönster)

Beställ kunskapsöversikten

Familjer med barn och unga med psykisk ohälsa: – en litteraturöversikt om anhörigas erfarenheter samt insatser i form av information, stöd och behandling relevanta ur ett anhörigperspektiv

Vad finns det för stöd till familjen när ett barn eller en ung person drabbas av psykisk ohälsa? Vad säger forskningen om att engagera hela familjen i behandlingen? Kunskapsöversikten tar upp frågor som dessa och visar hur familjer med barn och unga med psykisk ohälsa kan ha det i Sverige idag. Författaren har gått igenom ett stort antal vetenskapliga artiklar och genomgången visar att det finns starkt vetenskapligt stöd för att hela familjen ska engageras i behandlingen, t ex i form av familjeterapi, familjefokuserad omvårdnad eller familjestödsprogram. Kunskapsöversikten visar också att familjerna ibland har behov av stöd och avlastning, framför allt om barnet eller ungdomen har allvarliga beteendestörningar.

Läs eller ladda ner kunskapsöversikten (pdf i nytt fönster)

Du, jag och något att tala om
- Om kommunikation och kommunikationshjälpmedel för och med barn och ungdomar med flerfunktionsnedsättning

I denna kunskapsöversikt introduceras kommunikationshjälpmedel som kan underlätta och utveckla kommunikationen för barn med flerfunktionsnedsättning. Översikten handlar således om hjälpmedel för kommunikation och hur utformningen av olika aktiviteter kan stödja kommunikationen. Den handlar om att ge barnet med funktionsnedsättning möjlighet att ta sin tur i samtalet och om hur människor barnet möter kan underlätta det. Den handlar också om vikten att vänta och visa förväntan på kommunikation från barnet. Kunskapsöversikten är inriktad på den tidiga utvecklingen – barnets första två år.

Läs eller ladda ner kunskapsöversikten (pdf i nytt fönster)

Beställ kunskapsöversikten

Hälsa och välbefinnande för barn och ungdomar med funktionsnedsättning
- En vägledning genom WHO:s hälsoklassifikation ICF-CY

Denna kunskapsöversikt är en välbehövlig och vetenskapligt grundad vägledning genom världshälsoorganisationens (WHO) hälsoklassifikation ICF-CY. Klassifikationen används för allsidiga beskrivningar av barns hälsa som fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Den fokuserar på barns delaktighet och förutsättningar att fungera i de miljöer där de vistas regelbundet. Klassifikationen används inom flera verksamheter som modell för funktionella beskrivningar av barns vardagssituationer.

Läs eller ladda ner kunskapsöversikten (pdf i nytt fönster)

Beställ kunskapsöversikten


Föräldraskap hos vuxna med
ADHD eller Autismspektrumtillstånd
– konsekvenser för barnet samt metoder för stöd
Systematisk kunskapsöversikt

Det finns idag mycket kunskap om barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som uppmärksamhetsstörning med hyperaktivitet (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder ADHD) och autismspektrumtillstånd (AST). Det finns också en del kännedom om vilka konsekvenser barnens svårigheter får för individ och samhälle. Det är konstaterat att ADHD och AST kvarstår i vuxen ålder, även om symtombilden och problematiken kan te sig annorlunda. Kunskapen om föräldraskap hos vuxna med ADHD eller AST är dock begränsad. Syftet med denna studie var att på ett systematiskt sätt sammanställa kunskap om barn och föräldrar när föräldrar har konstaterad ADHD, ADHD-symtom eller AST samt evidens för metoder som syftar till att ge stöd i föräldraskapet.

Läs eller ladda ner kunskapsöversikten (pdf i nytt fönster)

Beställ kunskapsöversikten

Barn som är anhöriga när en förälder avlider.

I översikten granskas metoder för att ge stöd till barn och deras kvarlevande förälder när en förälder eller annan omsorgsgivare avlider. Översikten har främst fokus på effekter av interventioner, men tar även upp konsekvenser för barn av att förlorar en förälder, barns sorgeprocess samt betydande riskfaktorer och skyddande faktorer för barnen.

Läs eller ladda ner kunskapsöversikten (pdf i nytt fönster)

Det finns även en kortversion av rapporten.

Läs eller ladda ner kunskapsöversikten (pdf i nytt fönster)

Artikel om kunskapsöversikten.

Barn som är anhöriga till föräldrar med allvarlig fysisk sjukdom eller skada

Denna kunskapsöversikt tar upp metoder för att ge information, råd och stöd till barn när deras förälder är fysiskt sjuk. Syftet är att den ska vara ett stöd för professionella i hälso- och sjukvård samt socialtjänst som möter barn och ungdomar i sin yrkesutövning. I kunskapsöversikten presenteras de metoder som kunskapsöversikten identifierat, deras vetenskapliga underlag och effekter. Dessutom beskrivs de svårigheter som barn möter när en förälder blir fysiskt allvarligt sjuk.

Läs eller ladda ner kunskapsöversikten (pdf i nytt fönster)

Fetal Alcohol Spectrum Disorders/Kunskapsöversikt om alkoholrelaterade fosterskador

Kunskapsöversikten har skrivits på uppdrag av Socialstyrelsen. Det är en sammanställning av aktuell vetenskaplig litteratur rörande psykosociala konsekvenser av alkoholrelaterade fosterskador samt preventiva aspekter på denna typ av fosterskador.

Läs eller ladda ner kunskapsöversikten (pdf i nytt fönster)

Kunskapsöversikter om anhöriga till personer med funktionsnedsättning

Nka:s kunskapsöversikter om anhöriga till personer med funktionshinder är en serie om tio översikter som är skrivna av Ritva Gough. Läs för mer information om kunskapsöversikterna.

Människor med funktionshinder i samhället – Tar upp begrepp och lagstiftning, FN:s barnkonvention för personer med funktionsnedsättning och barnets rättigheter, statistik, hälsa och några av vanliga diagnoser och funktionsnedsättningar.

Läs eller ladda ner kunskapsöversikten (pdf i nytt fönster)

Samhällets insatser från socialtjänst, skolan och försäkringskassan – Om samhällets insatser till människor med funktionsnedsättning och det indirekta stödet till anhöriga, kommunernas insatser, LSS-insatser, insatser inom skolan och hälso- och sjukvården samt stöd från Försäkringskassan enligt socialförsäkringsbalken.

Läs eller ladda ner kunskapsöversikten (pdf i nytt fönster)

Föräldrars behov av stöd och service när ett barn har funktionshinder – Om allvarlig skada, sjukdom eller missbildning hos det nyfödda barnet, professionellt synssätt på föräldraskap, psykiska påfrestningar, psykisk sjukdom, missbruks och beroendeproblem hos barn och ungdomar samt samhällets krav på föräldrarna.

Läs eller ladda ner kunskapsöversikten (pdf i nytt fönster)

Barn som anhöriga – Handlar om FN:s barnkonvention och barnperspektivet i Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen, hur många barn berörs, syskon i familjen, barns behov av stöd, unga omsorgsgivare och när en eller båda föräldrarna har intellektuella svårigheter.

Läs eller ladda ner kunskapsöversikten (pdf i nytt fönster)

Anhörigas stöd till vuxna med sjukdom eller funktionshinder – Tar upp anhöriga till vuxna med sjukdom eller funktionsnedsättning, anhörigas stöd till vuxna med förvärvad hjärnskada, återhämtning till vardagslivet utifrån den skadades perspektiv, anhörigomsorg efter stroke, anhöriga till yngre med demenssjukdom, anhöriga till vuxna med hörselskador, synskador och/eller talskador samt anhörigas stöd till vuxna med psykisk sjukdom.

Läs eller ladda ner kunskapsöversikten (pdf i nytt fönster)

Information och praktisk hjälp till anhöriga – Kunskapsöversikten behandlar informativt stöd – former, ansvar, behov och forskning kring information, praktisk hjälp till anhöriga, erfarenheter av personlig assistans, andra former av avlösning och avlastning, samhällets tillgänglighet, hjälpmedel och bostadsanpassning, arbete, fritid och delaktighet och föräldrars kontakt med förskola och skola.

Läs eller ladda ner kunskapsöversikten (pdf i nytt fönster)

Familjeinriktat stöd – I översikten presenteras några familjeinriktade stödformer i socialtjänsten och sjukvården som förutsätter anhörigas delaktighet och som också potentiellt kan fungera som anhörigstöd. Stöd till barn och ungdomar med funktionsnedsättning inkluderar allt som oftast föräldrar och även syskon involveras allt vanligare i stödet. Familjens roll i det psykopedagogiska stödet behandlas och det genomgående temat är professionella arbetssätt där familjen och anhöriga inkluderas och ses som en social resurs.

Läs eller ladda ner kunskapsöversikten (pdf i nytt fönster)

Samtalsstöd, rådgivning och erfarenhetsutbyte – Här presenteras erfarenheter av individuella krissamtal, professionellt samtalsstöd och rådgivning i form av utbildningsprogram. Andra anhörigprogram som behandlas är erfarenheter av stödgrupper för barn som har föräldrar med beroende- och missbruksproblem och erfarenheter av stödgrupper för syskon samt stödgrupper för vuxna. Översikten tar upp olika sorters samtal, rådgivning genom föräldrautbildning, erfarenhetsutbyte och anhöriggrupper samt stöd till anhöriga i familjer med missbruk.

Läs eller ladda ner kunskapsöversikten (pdf i nytt fönster)

Sammanfattning – Del nio är en sammanfattning av tidigare utgivna kunskapsöversikter.

Läs eller ladda ner sammanfattningen (pdf i nytt fönster)

Anhörigas berättelser – Avslutande delen i serien med anhörigas egna livsberättelser (ej ännu publicerad).

Senast uppdaterad 2014-08-18 av Emil Svensson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson