Behov av stöd och konsekvenser för personer av att ge vård och stöd till en närstående

Mer än var femte person i Sverige ger omfattande vård, hjälp och stöd till någon närstående. Att ge vård, hjälp och stöd till en närstående kan påverka den anhöriges ekonomi, arbetsliv och hälsa.

Vad är bakgrund till projektet?
Var femte gav 2011 vård, hjälp och städ till en närstående. Det var resultatet av en befolkningsstudie som Socialstyrelsen genomförde 2011. Mer än 100 000 personer i arbetsför ålder uppgav att vården och stödet till en närstående påverkade deras liv avseende hälsa, välbefinnande, arbete och social delaktighet.

På goda grunder, såsom ökad andel äldre och minskat utbud av offentlig vård och omsorg, finns skäl att anta att andelen av befolkningen som ger vård och stöd till närstående ökat liksom att omfattningen av den vård och stöd som de ger har ökat.

Att vara kvar i arbetslivet är en viktig del för att motverka ohälsa. Personer i arbetsför ålder som inte arbetar på grund av sitt vårdande är de som har lägst livskvalitet och mest ohälsa och social isolering.

Vad är projekt syfte?

Projektets syfte är att:

  • kartlägga omfattning och konsekvenser av att personer i arbetsför ålder och äldre anhöriga ger vård, hjälp och stöd till närstående samt hälsoekonomiska konsekvenser av det
  • utveckla, införa och utvärdera förebyggande och rehabiliterande stödformer för personer i arbetsför ålder att kombinera anhörigomsorg med yrkesarbete och god hälsa.

Vilka delar består projektet av?
Projektet består av två delar en befolkningsstudie och en interventionsstudie och är fyraårigt.

Befolkningsstudie
Befolkningsstudiens syfte är att kartlägga vem som ger vård, hjälp och stöd, vem man hjälper, hur mycket hjälp man ger och hur livet påverkas för den som ger hjälp samt hälsoekonomiska konsekvenser som anhörigskapet har. Målgruppen för befolkningsstudien är 18 år och äldre och kommer att redovisas uppdelat på anhöriga i arbetsför åldern och äldre anhöriga. Totalt skickas enkäten till 30.000 personer. Enkäten är möjlig att besvara både som pappersenkät och som webbenkät. Webbenkäten finns också på engelska. Befolkningsstudien genomförs under 2018 och redovisas i rapportform under 2019.

Interventionsstudie
Interventionsstudiens syfte är att utveckla, pröva och utvärdera olika former av stödinsatser till personer i arbetsför ålder som vårdar och stödjer närstående. I utvärderingen ingår också utvärdering av kostnaderna för stödinsatserna. Interventionsstudien pågår under 2019-2021 och redovisas i rapportform under 2022. Målgruppen för interventionsstudien är arbetsföra personer som ger vård och stöd till närstående. Målgruppen kan utifrån ett livsloppsperspektiv delas upp i tre olika grupper, personer som vårdar och stödjer barn, make/partner och förälder. En del av dessa personer stödjer också flera närstående.

Senast uppdaterad 2018-10-18 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson