BRA-modellen

Stiftelsen Allmänna Barnhuset bedriver sedan 2011 ett utvecklingsarbete med namnet BRA, Barns, Rätt, som Anhöriga. Syftet är att med utgångspunkt i lag och barnkonvention bidra till att barn uppmärksammas, får information och vid behov stöd. Den långsiktiga målsättningen är att förebygga att barn utvecklar egen fysisk och/eller psykisk ohälsa.

Utvecklingsarbetet inleddes med en pilotomgång (vt 2012-vt 2013) då personal och barn från två kommuner och en råd- och stödenhet på ett sjukhus, prövade modellen. Maria Eriksson, professor i socialt arbete vid Mälardalens högskola, har genomfört en första utvärdering.

Efter piloten har utvecklingsarbetet koncentrerats på den individuella delen, BRA samtal. En utbildning och ett utbildningsmaterial har tagits fram och prövats under 2013-14. Guide för BRA samtal innehåller en instruktion till samtalsserien samt en kortfattad beskrivning av modellens teoretiska utgångspunkter och värdegrund. Guiden förmedlas enbart vid utbildning. Antologin Barns rätt som anhöriga – om att göra barn delaktiga, säljs på www.allmannabarnhuset.se. Under 2014 genomfördes en första utbildning av regionala utbildare.

BRA samtal är en enkel struktur, som med ett visst mått av flexibilitet kan användas av olika personalkategorier, inklusive personer som i sin yrkesutövning inte primärt har kontakt med barn. Samtalsstrukturen ska vara ett stöd till personal i hur de kan gå tillväga för att fullgöra sitt uppdrag att uppmärksamma stödbehov och ge information direkt till barnet. Vid behov länkas barn och familj vidare till andra insatser.

BRA är ett utvecklingsarbete där utvärdering och dialog med de verksamheter som prövar modellen spelar en viktig roll. Utbildningen i BRA samtal är under uppbyggnad och genomförs av dotterbolaget Stiftelsen Allmänna Barnhuset i Stockholm AB. Ställningstagande om utbildning görs efter förfrågan till Stiftelsen Allmänna Barnhuset och i dialog med beställaren.

http://www.allmannabarnhuset.se/projekt/pagaende-projekt/bra-barns-ratt-som-anhoriga/

Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Senast uppdaterad 2017-10-05 av Josefine Göransson, ansvarig utgivare Lennart Magnusson