Lärande och hälsa hör ihop

– Skolan måste bli bättre på att samverka med elevhälsan! Det säger Viktor Engström. Han arbetar nu med Skolverkets upp­drag att stärka elevhälsans roll.

Viktor Engström. Foto: Karoline Ödell

Viktor Engström. Foto: Karoline Ödell

Närmare 13 procent av eleverna klarar inte grundskolan och blir därmed inte behöriga till gymnasiet.
– Om man inte klarar grundskolan vet vi att det kan leda till arbetslöshet, psykisk ohälsa, drogmissbruk och kriminalitet. Att klara grundskolan är viktigare som skyddsfaktor än kompisar och psykosociala faktorer, säger Viktor Engström.

Det pedagogiska ledarskapet

Skollagen säger att det i skolan ska finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, kurator och psykolog och det ska finnas möjlighet till specialpedagogiska insatser. Viktor Engström menar att rektorns ansvar är oerhört viktigt för styrning, organisation och ledning av elevhälsan. Och det är nödvändigt att rektorer och lärare i sitt pedagogiska arbete tar hänsyn till hur hälsan påverkar lärandet.
– Eleverna kan må dåligt av olika anledningar som ligger utanför skolan, men får de lyckas i skolan så mår de bättre, säger han.

Rätt förväntningar

– En kommentar jag har fått låter så här, säger Viktor Engström: "Kalle har det så kämpigt hemma och då kan vi inte begära att han ska klara skolan."
– Men vad handlar det om? Vilka för­väntningar har vi då på det här barnet? Vi ska stötta Kalle så att han klarar skolan. Vi kan ha en förståelse för att det kan vara svårt att klara skolan, men det är vårt uppdrag att fixa det här.

Samarbete för att uppmärksamma barnen

Viktor Engström betonar hur viktigt det är att skolans personal och elevhäl­san träffas och pratar med varandra om elevernas situation för att tillsammans lösa problem. Elevhälsan behöver vara med tydligare när det gäller det främ­jande arbetet. Och tillsammans måste lärare och elevhälsan bli bättre på att uppmärksamma barn som mår dåligt och som riskerar att inte klara skolan.
– Man kan aldrig säga att de här elev­erna har vi inte i våra skolor, säger han. Det är en grav missbedömning. Det handlar bara om att man inte ser dem.

Att arbeta med relationer

Lärandeklimatet måste vara tillitsfullt och man måste jobba på relationerna mellan vuxna och barn på skolan. Viktor Engström poängterar att det är omöjligt att hjälpa barn om man inte har ett tillitsfullt klimat så att man kan stötta eleverna.
– Om de inte har någon de kan lita på i skolan så tappar vi dem, säger han. Då stannar de hemma. Om ett barn inte vill knyta an till vuxna i skolan, så betyder det något. Därför måste vi våga ställa frågorna om hur barnen mår om och om igen.

Inkludering som framgångsfaktor

Att barn med särskilda behov ska kunna få kvar i klassen med rätt stöd och hjälp, anser Viktor Engström vara en viktig fråga att arbeta med.
– Kan vi få elever att trivas i klass-rummet så är mycket vunnet, säger han. Vi vet att det är en framgångs­faktor att så långt det är möjligt ge elev­erna det stöd de behöver i deras vanliga miljö, i den grupp de tillhör.

2012 – 2015 genomför Skolverket insatser för en förstärkt elevhälsa. I det här uppdraget samverkar Skolverket med Skolinspektionen, Specialpedagogiska skolmyndig­heten och Socialstyrelsen.

HELENA ISAKSSON BAECK

Senast uppdaterad 2014-02-03 av Gun Hjortryd, ansvarig utgivare Lennart Magnusson